Toyota Sure

มาตราฐานการประเมินราคา (Toyota Sure Book)
โตโยต้า ชัวร์ 

ได้พัฒนาระบบราคากลางรถใช้แล้ว Toyota Sure book เพื่อใช้ในการอ้างอิงราคาซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อให้การซื้อขายเป็นไป อย่าง
โปร่งใสไม่กดราคา และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โตโยต้า ชัวร์ บุ๊ค มีการอัพเดตข้อมูลราคาทุกเดือน เพื่อให้ราคาถูก ต้องแม่นยำ
เหมาะสมกับสภาวะตลาดรถใช้แล้วที่แท้จริง


โตโยต้า ชัวร์ 

• สื่อต่างๆ จากทั้งอินเตอร์เนท หนังสือรถใช้แล้ว และหนังสือรถทั่วไป   • ข้อมูลราคาจากบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆ
• แหล่งข้อมูลจากบริษัทประมูลรถยนต์ • ข้อมูลราคาจากผู้จำหน่ายโตโยต้าชัวร์

ฉะนั้น ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ในมาตรฐานการประเมินราคาของโตโยต้า ชัวร์ ไม่ว่าจะเป็นราคารับซื้อ และราคาขายของรถใช้แล้ว ที่มีมาตรฐานโปร่งใส ไม่ถูกเอาเปรียบอย่างแน่นอน